کیفیت تنها شعار ما نیست بلکه اعتقاد ماست.

ما معتقدیم کیفیت بایستی در فرایند کار ایجاد شود نه با بازرسی نهایی. بازرسی و کنترل ۱۰۰ درصدی تک تک محصولات در کلیه فرایندها به عنوان فرهنگ سازمانی در اطلس پذیرفته شده است. تمامی کارکنان و مدیریت سازمان خود را معتقد به بهبود کیفیت در کلیه سطوح دانسته و معتقدیم کیفیت از تامین کنندگان آغاز و تا مشتری ادامه می‌یابد و با بازخورد گرفتن از مشتری بهبود یافته و البته پایانی برای آن متصور نیستیم.

استقرار و توسعه سیستم مدیریت کیفیت زیربنای توسعه صنعتی و اقتصادی می‌باشد. در این راستا سازمان با پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO 9001 , ISO 13485   قدمی در راستای تحقق اهداف و آرمانهای خود برداشته است